Home ข่าวสอบตรง รับตรง

ข่าวสอบตรง รับตรง

Triam-ent โลกแห่งความรู้

ข่าวสอบตรง รับตรง

ในหน้านี้จะเป็นหน้าที่รวบรวมข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาในด้านของ ข่าวสอบตรง รับตรง ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา นั้นๆ

ยกตัวอย่างข่าวการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นต้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่TCAS รอบที่ 5 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี
คณะน่าเรียนอีกหนึ่งคณะ ที่ยังเปิดรับสมัครในรอบที่ 5 โดยรอบนี้ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ แถมยังมีทุนการศึกษามอบให้ด้วยนะคะ

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
1. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล)
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์)
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที)
6. สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ

.

ขอบคุณเนื้อหา    :  admissionpremium.com/content/5652

Comments are closed.