Press ESC to close

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบ ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบ ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา

พร้อมทั้งจัดให้ได้รับการฝึกอบรม การทำโครงการต่างๆ การฝึกประสบการณ์ และการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อันจะมีผลให้ผู้รับทุนการศึกษา ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียน และการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคต

โดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครขอรับ ทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

ซึ่งทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมอบทุนการศึกษา ในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทุนการศึกษา ประเภททุนอุดมศึกษา

2. ทุนการศึกษา ประเภททุน Young Innovator

3. ทุนการศึกษา ประเภททุนบุตรพนักงาน

4. ทุนการศึกษา ประเภททุนบุตรพนักงาน (ประกาศเกียรติคุณเรียนดี)

.

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร เบื้องต้น

1.1 ระดับการศึกษาและผลการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปี การศึกษา 2564 และมีผลการเรียน ดังนี้

ระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.50 ทั้งนี้ จะต้องเข้าศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในปี การศึกษา 2565 ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปี การศึกษา 2564 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.75

ทั้งนี้ จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวช. 1 ในปี การศึกษา 2565 ในสาขาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 และในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากำหนด

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ผู้สมัครต้องกำลังศึกษา อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี ที่ 3 (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า ในปี การศึกษา 2564 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้น ปวช. 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.75

ทั้งนี้ จะต้องเข้าศึกษาชั้น ปวส. 1 ในปี การศึกษา 2565 ในสาขาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 2 และในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษากำหนด

ระดับอุดมศึกษา

ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี ที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี ) หรือก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี ที่ 3 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี ที่ 4 (สำหรับหลักสูตร 6 ปี ) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้นปี ที่ 1 จนถึงชั้นปี

ล่าสุดที่มีผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75 ทั้งนี้ จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 3 และในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาฯ กำหนด

1.2 มีสัญชาติไทย

1.3 มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีความตั้งใจการในการศึกษาเล่าเรียน

1.4 มีความเป็นผู้นำ

1.5 ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ในระเบียบการ    :     เอกสารระเบียบการ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

.

ขอบคุณข้อมูล    :     applycpscholarship.com

error: Content is protected !!