โครงการสอบชิงทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ม. ธรรมศาสตร์ ปี 2566

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ออกกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2566 โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Outstanding Student Program (OSP) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ทุนเต็มจำนวน (Full) ทุนครึ่งจำนวน (Half) และทุนบางส่วน (Quarter) ตามลำดับสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม. 4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์

6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลกัสูตรนานาชาติ)

8. สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน

ผู้สมัครสอบชิงทุน ต้องผ่านการสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาดังนี้

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชา 1 – 5 ต้องสอบวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชา6 – 7 ต้องสอบวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยคิดค่าน้ำหนักคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 2 ใน 3

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา 8 ต้องสอบวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยคิดค่าน้ำหนักคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 2 ใน 3

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

ขอบคุณข้อมูล    :      siit.tu.ac.th