นักเรียนนายสิบทหารบก 63

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก 2,685 อัตรา ปี 63

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 2,685 อัตรา ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน) เมื่อสำเร็จการสึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจำการในเหล่าต่างๆของกองทัพบก จํานวน 1,985 นาย ดังนี้
โดยแบ่งเป็น บุคคลพลเรือน จํานวน 1,092 นาย และ ทหารกองประจําการ จํานวน 893 นาย
2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จํานวน 700 นาย
เป็นหลักสูตรพิเศษของกองทัพบก เปิดให้เข้ารับการศึกษาจำนวน 1 ปี โดยศึกษาโรงเรียนทหารราบ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย จึงให้สิทธิ์เฉพาะทหารกองประจำการ/พลอาสาสมัคร (ประจำการ), อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบกเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้สมัครตามหลักสูตร
1. หลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก
1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์
1.1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
1.1.2 อายุ 18–20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2545 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)
1.1.3 ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ คือผู้ที่เกิด พ.ศ.2542 อยู่ในกำหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารประจำปีพ.ศ.2562 มีกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563
1.1.4 อายุ 21–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2542 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ(แบบ สด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนำขึ้นทะเบียนกองประจำการหรือหนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)

1.1.5 อายุ22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ(แบบ สด.43) ว่าจับสลาก “ดำ” หรือ “ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอพอ”
1.1.6 ไม่รับ ผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2541 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) และใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ว่าเป็นผู้ได้รับการผ่อนผัน

1.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปี
1.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี
1.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี

2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
2.1 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539)
2.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้ครบกำหนดปลดในเดือน 1 พ.ค.62
2.3 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลขประจำตัว 10 หลักจากบัตรประจำตัวทหาร จึงสามารถทำการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)และทหารกองหนุนสังกัด ทหารเรือ หรือ ทหารอากาศ
2.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539

2.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2539

คุณสมบัติ(เฉพาะ) สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร(ประจำการ), อาสาสมัครทหารพราน)
2.5.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิ์ในการสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกับบุคคลพลเรือน
2.5.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจำการ แต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ซึ่งมีคุณสมบัติ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสอบคัดเลือกได้
2.5.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสอบคัดเลือกได้

 

ส่วนคุณสมบัติอื่น สามารถอ่านรายละเอียดได้จากระเบียบการรับสมัคร ด้านล่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์       :        คลิกที่นี่  !!

 

ระยะเวลาการรับสมัคร       :        ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 25 มกราคม 2563

วิธีการสมัคร      :        ทางอินเตอร์เน็ต

แจ้งเตือน จากทาง กรมยุทธศึกษาทหารบก

ขณะนี้ได้มีบุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ได้ทำการแอบอ้าง เรียกร้อง และหรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการสอบหรือการคัดสรรบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามความจริง และมีการส่งข้อความหรือการกระทำอันเป็นเท็จต่อสาธารณะ และบุคคล รวมทั้งกระทำการแอบอ้างเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสอบหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการสอบ  ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และฉ้อฉล อันส่งผลต่อความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารบก และเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  ซึ่งขณะนี้กรมยุทธศึกษาทหารบก กำลังตรวจสอบ และติดตามผู้กระทำความผิดดังกล่าวอย่างเข้มงวด และจะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาจนถึงที่สุด หากมีผู้ใดประสบพบเหตุดังกล่าว หรือมีผู้แอบอ้างติดต่อในกรณีดังกล่าวกรุณาแจ้งให้กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ

 

ขอบคุณข้อมูล     :    www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com , www.radd-atc.com

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In สอบราชการ
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563 จุฬาฯ หรือชื่อเต็ม จุฬาลงกรณ์มห…