Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. พะเยา ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. พะเยา ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย พะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ

2) เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา

1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ บุคคล ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สังกัดสำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

3) เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2) เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3) ต้องเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  ระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล    :  admission.up.ac.th

error: Content is protected !!