Press ESC to close

รับตรง โครงการที่ 5 รับตรงอิสระ ม. ราชภัฏมหาสารคาม ปี 2564

รับตรง โครงการที่ 5 รับตรงอิสระ ม. ราชภัฏมหาสารคาม ปี 2564

ประกาศจากทาง มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม เรื่องทางมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะดําเนินการ รับสัครนักศึกษาใหม่ในภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี 4 ปี, ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้าศึกษาและ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรเศรษฐศาสตบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และมีรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

** คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ของผู้สมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

การสมัครเข้าศึกษา

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 – 30 พฤษภาคม 2564 ให้คณะออกแนะแนวศึกษาต่อ และรับสมัครนักศึกษา โดยรับชําระเงินค่าสมัครและเงินยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ส่งที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หรือให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ กรอกข้อมูลผ่านระบบ

ที่เวปไซต์   admission.rmu.ac.th/faculty   และพิมพ์ใบชําระเงินไปชําระได้ตามธนาคารที่ระบุไว้ในใบชําระเงิน

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

สมัครเรียน    :     admission.rmu.ac.th

ขอบคุณข้อมูล    :    ฝ่ายรับเข้า ม. ราชภัฏมหาสารคาม

error: Content is protected !!