วิชาสามัญ เนื้อหา 63

เนื้อหาที่ออกสอบ และกำหนดการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2563

น้องๆ dek63 อ่านหนังสือกันหรือยังจ้ะ ใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือ ต้องรีบได้แล้วนะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับสนามสอบสำคัญอย่าง 9 วิชาสามัญ ประจำปี 2563 การสอบนี้คะแนนใช้ยื่นหลาย มหาลัย อยู่นะ สำหรับใครอ่านแล้ว ก็อย่าลืมทบทวนอีกรอบด้วยนะ ส่วนใครที่ยังไม่อ่าน ลองเอาเนื้อหาที่ออกสอบ ไปอ่านกันตามนี้ดูนะจ้ะ ถ้าอ่านได้ตามนี้ สอบได้แน่นอน

เนื้อหาที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 63

วิชาสังคมศึกษา (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน) รูปแบบ – ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เศรษฐศาสตร์

วิชาภาษาไทย (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน) รูปแบบ – ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

หลักการใช้ภาษา
การพูด การฟัง
การเขียน การอ่าน

วิชาคณิตศาสตร์ 1 (จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน) รูปแบบ – ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

ความรู้พื้นฐาน , ระบบจำนวนจริง
เรขาคณิต
แคลคูลัส
ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
พีชคณิต
ความน่าจะเป็นและสถิติ

วิชาคณิตศาสตร์ 2 (จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน) รูปแบบ – ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

จำนวนจริงและการดำเนินการ
การวัด
พีชคณิต
ความน่าจะเป็น

วิชาภาษาอังกฤษ (จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน) รูปแบบ – ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

Listening -Speaking Skills
Reading Skills
Writing skills

วิชาชีววิทยา (จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน) รูปแบบ – ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต , ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วิชาเคมี (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน) รูปแบบ – ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

อะตอมและตารางธาตุ , พันธะเคมี
สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
เคมีอินทรีย์
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
สารชีวโมเลกุล
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สมดุลเคมี
กรด-เบส
ไฟฟ้าเคมี

วิชาฟิสิกส์ (จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน) รูปแบบ – ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่
ไฟฟ้า – ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ , แม่เหล็ก
ฟิสิกส์ยุคใหม่
สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน) รูปแบบ – ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหาการสอบ

พันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม , อยู่ดีมีสุข , อยู่อย่างปลอดภัย
แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด , ธรณีประวัติ
กำเนิดเอกภพ , ดาวฤกษ์
ระบบสุริยะ , เทคโนโลยีอวกาศ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โครงสร้างโลก
การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
ธาตุและสารประกอบ
ปฏิกิริยาเคมี
สารชีวโมเลกุล
ปิโตรเลียม
พอลิเมอร์
การเคลื่อนที่
แรงในธรรมชาติ
คลื่นกล , เสียง , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์

 

ขอบคุณข้อมูล     :    trueplookpanya.com/tcas

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563 จุฬาฯ หรือชื่อเต็ม จุฬาลงกรณ์มห…