หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ 63

ม. หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ออกกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563

มหาวิทยาลัย หัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเอง และ ผ่านระบบ TCAS63 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ตามลิงก์ ด้านล่าง ดังนี้

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร์  , คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะการแพทย์แผนจีน , คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะกายภาพบำบัด

คณะด้านศิลป์ – สังคม วิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ,  คณะนิเทศศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์ , คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน – สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน – สาขาวิชาการท่องเที่ยว
– สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
– สาขาวิชาการโรงแรม
– คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– ภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
– สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
– สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
– สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์
– สาขาวิชาการตลาด

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
– สาขาวิชาธุรกิจจีน
– สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลักสูตรใหม ่
– หลักสูตรนานาชาติ B.B.A.

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง กรณีสมัครขอเข้าศึกษาปริญญาที่ 2
– ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
– มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
– เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม     :      คลิกที่นี่   !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.hcu.ac.th

 

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 2 โควตา พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 2 โควตา พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก…