Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ปี 2565

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ปี 2565

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

รูปแบบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นโครงการที่มีความคล้ายคลึงกับ Advanced Placement Program (AP Program) ที่เริ่มดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 โดยความร่วมมือของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนบางวิชาที่สนใจหรือถนัดล่วงหน้าข้ามระดับชั้นเรียน โดยจะได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในวิชาที่สอบผ่านเมื่อเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

โครงการฯ ยังได้เริ่มผลักดันการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการศึกษาตามแนวคิด “KULearn ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา” ได้มากยิ่งขึ้น อาทิ การปรับปรุงให้ผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน (จากเดิมที่มีอายุเพียงเฉพาะปีการศึกษาหรือรุ่นนั้น ๆ)

ซึ่งปลดล็อกให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถเริ่มเก็บสะสมผลการเรียนเพื่อมายื่นโควตาของโครงการฯ หรือเพื่อให้ผู้ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ (ซิ่ว) สามารถใช้ผลการเรียนเทียบโอนได้เมื่อเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ

ที่ไม่ใช่ช่องทางโควตาของโครงการ (ปัจจุบันโควตาฯ ใช้ได้เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.6 ต่อเนื่องขึ้นปี 1 เท่านั้น)

.

ปฏิทินการรับสมัคร เข้าเรียน

วันลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียว ไม่มีการเข้าสอบ (Audit)   :    สมัครได้ตลอดเวลาระยะเวลาในการเข้าใช้งาน 120 วันจากวันชำระเงิน

วันลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนและเข้าสอบ (Credit) และเลือกรูปแบบการเข้าสอบ

รุ่น 17 รอบ 1   :   15  –  27 ก.พ. 2565

รุ่น 17 รอบ 2   :   11 เม.ย.  –  15 มิ.ย. 2565

รุ่น 17 รอบ 3   :   18 ก.ค.  – 28 ส.ค. 2565

เอกสารกำหนดการโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17   :     เอกสารประกาศ !!

ข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัคร อื่นๆ   :   หน้าหลักโครงการ  !!

error: Content is protected !!