Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง  ปี 2565

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในโครงการต่างๆ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีโครงการและรูปแบบการรับสมัครต่างๆ  ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ระบบ Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   28 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร  :   วันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร   :  เอกสารรับสมัคร  !!

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียน

2. Portfolio

3. สำเนาผลงาน เกียรติบัตร หรือรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

.

2. โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   27 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร  :   วันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร   :  เอกสารรับสมัคร  !!

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียน

2. Portfolio

3. สำเนาผลงาน เกียรติบัตร หรือรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

.

3. โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   26 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร  :   วันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร   :  เอกสารรับสมัคร  !!

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียน

2. Portfolio

3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

.

4. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   27 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร  :   วันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร   :  เอกสารรับสมัคร  !!

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียน

2. Portfolio

3. สำเนาผลงาน เกียรติบัตร / หลักฐานการแสดงความสามารถพิเศษ

.

5. โครงการสำหรับครูแนะแนว

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   25 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร  :   วันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2564

รายละเอียดประกาศรับสมัคร   :  เอกสารรับสมัคร  !!

รายชื่อโรงเรียนในเครือข่าย   :      เอกสาร  !!

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียน

2. Portfolio

3. สำเนาผลงาน เกียรติบัตร

.

6. โครงการรับตรงสำนักวิชา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   33 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร  :   วันที่ 23 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565

รายละเอียดประกาศรับสมัคร   :  เอกสารรับสมัคร  !!

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียน

2. Portfolio

3. สำเนาผลงาน เกียรติบัตร

.

7. โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  :   31 สาขาวิชา

กำหนดการรับสมัคร  :   วันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565

รายละเอียดประกาศรับสมัคร   :  เอกสารรับสมัคร  !!

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียน

2. Portfolio

3. สำเนาผลงาน เกียรติบัตร

.

ขอบคุณข้อมูล / รายละเอียดเพิ่มเติม    :    admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home

error: Content is protected !!