โควตา UOP 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2563

มหาวิทยาลัยพะเยา จะดําเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี โควตา โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา แพร่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน
ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
1.2 เพื่อช่วยผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.3 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก่ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ

2. กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
2.1 กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์สมัคร คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนด ได้แก่ นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2.2 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สังกัดสํานักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั่วประเทศ
2.3 เป็นนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

**รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้จากระเบียบการ ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

 

โหลดระเบียบการ     :    คลิกที่นี่  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :     ฝ่ายรับเข้า ม.พะเยา

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563 จุฬาฯ หรือชื่อเต็ม จุฬาลงกรณ์มห…