ราชมงคล รวมรับตรง รอบสามปี 63
วิชาชีววิทยา ข้อสอบเก่า
กลศาสตร์ สรุปโน๊ต
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 63
9 วิชาสามัญ 62 ข้อสอบ
อาณาจักร และ ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบ
วิชาเคมี สรุปเตรียมสอบ
คณิตศาสตร์ 1 เตรียมสอบ
พระพุทธศาสนา สรุป
O-NET วิทยาศาสตร์ทั่วไป สรุป
วิชาสามัญ รวมข้อสอบเก่า
สังคมศึกษา ข้อสอบพร้อมเฉลย 58-60
ภูมิศาสตร์ สรุปโน๊ต
จริยธรรมแพทย์ สรุปสอบ