Press ESC to close

รับตรง รอบพิเศษ ครบรอบ 100 ปี ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2568

รับตรง รอบพิเศษ ครบรอบ 100 ปี ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2568

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 รอบพิเศษ 100th Anniversary CMRU ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตร ระดับ สาขาวิชาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชามหาวิทยาลัยรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกประเภทตามหลักสูตร ระดับ สาขาวิชาที่เปิดรับในรอบพิเศษ 100th Anniversary CMRU และคุณสมบัติเฉพาะ สาขาวิชาตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปีต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียน

2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 2 ภาคเรียน

2.3 กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณรในพุทธศาสนา ณ วันที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

2.5 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

3. ขั้นตอนการสมัคร และการชำระเงิน

3.1 บันทึกข้อมูลการสมัครได้ทาง https://openhouse.cmru.ac.th

3.2 ศึกษาขั้นตอนการสมัครจากคู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร ทางเว็บไซต์ https://openhouse.cmru.ac.th

3.3 ผู้สมัครกรอกสมัครผ่านระบบรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 3-14 กรกฎาคม 2567

3.4 ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินไปชำระเงินค่าสมัคร 150 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม ณ เคาน์เตอร์ เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 3-14 กรกฎาคม 2567
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการสมัคร มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. เกณฑ์การคัดเลือก

พิจารณาจากอันดับในการเลือกของผู้สมัครก่อน แล้วจึงจัดเรียงคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนสำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรือ 2 ภาคเรียนสำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ของแต่ละอันดับ โดยไล่ไปจากอันดับที่ 1 2 เป็นเกณฑ์หลักในการคัดเลือกเข้าศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร  :  เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร  :  3-14 กรกฎาคม 2567
.
ขอบคุณข้อมูล  :  https://openhouse.cmru.ac.th

error: Content is protected !!