Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 Direct Admission ม. เชียงใหม่ ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบ 4 Direct Admission ม. เชียงใหม่ ปี 2566

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.2) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

1.4) เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือพ านักต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

1.5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

1.6) เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการสมัคร TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 หรือได้รับการคืนสิทธิ์จากการสละสิทธิ์เข้าศึกษา

1.7) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นตามที่โครงการระบุตามช่วงเวลาที่ดำเนินการรับสมัคร

2. ประเภทโครงการที่รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มี 3 ประเภทโครงการประกอบด้วย

2.1) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล มีจำนวนทั้งหมด 21 รหัสโครงการ-คณะ-สาขาวิชา ที่เปิดรับ

2.2) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ มีจำนวนทั้งหมด 14 รหัสโครงการ-คณะ-สาขาวิชา ที่เปิดรับ

2.3) ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น มีจำนวนทั้งหมด 10 รหัสโครงการ-คณะ-สาขาวิชา ที่เปิดรับ

3. คณะที่เปิดรับ

3.1 คณะมนุษยศาสตร์

3.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.4 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

3.5 คณะศึกษาศาสตร์

3.6 คณะเกษตรศาสตร์

3.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3.8 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

3.9 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

.

รายละเอียดการรรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    ตั้งแต่วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล   :    www1.reg.cmu.ac.th

error: Content is protected !!