GAT/PAT 63 เนื้อหา

เนื้อหาที่ออกสอบ และกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT ปี 2563

เตรียมตัวกันพร้อมหรือยังจ้ะ น้องๆ dek63 ทั้งหลายใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือ ต้องรีบได้แล้วนะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับสนามสอบสำคัญอย่าง GAT/PAT ประจำปี 2563 สำหรับใครอ่านแล้ว ก็อย่าลืมทบทวนอีกรอบด้วยนะ ส่วนใครที่ยังไม่อ่าน ลองเอาเนื้อหาที่ออกสอบ ไปอ่านกันตามนี้ดูนะจ้ะ ถ้าอ่านได้ตามนี้ สอบได้แน่นอน

เนื้อหาที่ออกสอบ GAT/PAT ปี 63

วิชา GAT ความถนัดทั่วไป

ส่วนที่ 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
รูปแบบข้อสอบ : บทความ+เชื่อมโยง
รวม 20 ข้อ 150 คะแนน

ส่วนที่ 2 การสื่อสารทาง ภาษาอังกฤษ

Expression
Vocabulary
Reading Comprehension
Structure and Writing

 

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 60 ข้อ 150 คะแนน
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหา

ตรรกศาสตร์
เซต
กำหนดการเชิงเส้น
ลำดับและอนุกรม
แคลคูลัสเบื้องต้น
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
ความน่าจะเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การแจกแจงปกติ
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
ระบบจำนวนจริง
ความสัมพนธ์ และฟังก์ชัน
ฟังก์ชันตรีโกนมิติ
เรขาคณิตวิเคราะห์
ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเซียล และฟังก์ชันลอการิทึม
เมทริกซ์
เวกเตอร์
จำนวนเชิงซ้อน

 

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 35 ข้อ 210 คะแนน
ระบายคำตอบ/ค่าตัวเลข 10 ข้อ 90 คะแนน
รวม 45 ข้อ 300 คะแนน

PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
แรงและการเคลื่อนที่
พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ
สารและสมบัติของสาร

 

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน
PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา

เคมี สาร และสมบัติของสาร
พลังงาน ความร้อน และของไหล
คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง

 

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 60 ข้อ 240 คะแนน
ระบายคำตอบ/ค่าตัวเลข 10 ข้อ 60 คะแนน
รวม 70 ข้อ 300 คะแนน

PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหา

ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 20 ข้อ 60 คะแนน
เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ 30 คะแนน
อัตนัย ตรวจด้วยคน 4 ข้อ 210 คะแนน
รวม 34 ข้อ 300 คะแนน

PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหา

ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

 

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 120 ข้อ 300 คะแนน

PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหา

ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย ดนตรีสากล
นาฏศิลป์/การแสดง
บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
ความรู้ทางทัศนศิลป์ และออกแบบ

 

รูปแบบข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 90 ข้อ 225 คะแนน
เลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 10 ข้อ 75 คะแนน
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหา

คําศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
การออกเสียง (Prononciation)
ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
สํานวน (Expression)

 

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

เนื้อหา คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)

คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้น จากคํานามและคํากริยา (Nomen-Verb-Verbindungen) และสํานวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke) ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)

 

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา

คําศัพท์ขั้นพื้นฐาน , คันจิขั้นพื้นฐาน , ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และญี่ปุ่นศึกษา

 

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.4 ภาษาจีน

เนื้อหา

คําศัพท์ และสํานวน อักษรจีน การเขียน การอ่าน การสนทนา
ไวยากรณ์และโครงสร้าง
สัทอักษร
ความรู้ทั่วไป

ศักยภาพ

 

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

เนื้อหา

ไวยากรณ์ , วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย , คําศัพท์ และความเข้าใจภาษา

 

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.6 ภาษาบาลี

เนื้อหา

คําศัพท์พื้นฐาน , ไวยากรณ์และโครงสร้าง และความเข้าใจภาษา

 

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

เนื้อหา

ไวยากรณ์ , คําศัพท์ และสังคมและวัฒนธรรม

รูปแบบข้อสอบ : 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ
รวม 100 ข้อ 300 คะแนน

 

ตารางสอบ GAT/PAT 2563

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 85 วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)
เวลา 13.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
เวลา 13.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 75 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 73 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
เวลา 13.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 74 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30 – 11.30 น. รหัสวิชา 76 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
เวลา 13.00 – 16.00 น. กลุ่มวิชาความถนัดทางภาษาหัสวิชา

ขอบคุณข้อมูล   : mthai.com , สทศ.

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 3 Admission 1 จุฬาฯ ประจำปี 2563 จุฬาฯ หรือชื่อเต็ม จุฬาลงกรณ์มห…