Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประจำปี 2568

เกณฑ์การคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประจำปี 2568

น้องๆ DEK68 ที่อยากเรียนแพทย์ เตรียมพร้อมเลยจ้า เพราะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2568 แล้วจ้า จะมีรายละเอียดการรับสมัครอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยดีกว่าจ้า

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วย 2 โครงการหลัก จำนวนรับรวมทั้งสิ้น 136 คน

1.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX) จำนวนรับ 44 คน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยดังต่อไปนี้

1.1.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศเพื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1) จำนวนรับ 29 คน

1.1.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศเพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MDX-MHA) จำนวนรับ 10 คน

1.1.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศเพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MDX-MDH) จำนวนรับ 5 คน

1.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) จำนวนรับ 92 คน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยดังต่อไปนี้

1.2.1โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MD02-1) จำนวนรับ 67 คน

1.2.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MD02-MHA) จำนวนรับ 20 คน

1.2.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MD02-MDH) จำนวนรับ 5 คน โดยมีเงื่อนไข

1.การเลือกโครงการหลัก MDX หรือ MD02 สามารถเลือกสมัครได้เพียงโครงการใดโครงการหนึ่งส่วนการเลือกโครงการย่อยในแต่ละโครงการหลักนั้นสามารถเลือกได้โดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติของผู้สมัคร

2.การประกาศผลการคัดเลือกในโครงการย่อยจะพิจารณาตามลำดับคะแนนสูงต่ำ

***โครงการ 2 ปริญญา MDX-MHA, MDX-MDH, MD02-MHA, MD02-MDH (เป็นโครงการพิเศษหลักสูตร 6 ปี และมีค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอี่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมจำนวน 300,000 บาทต่อปีการศึกษา)***

.

รอบที่ 2 การรับระบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับรวมทั้งสิ้น 148 คน

2.1 โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001) จำนวนรับ 20 คน

2.2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) จำนวนรับ 128 คน

รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี้

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จำนวนรับ 136 คน

1.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX) จำนวนรับ 44 คน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยดังต่อไปนี้

1.1.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1) จำนวนรับ 29 คน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1.1.1 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย หรือ

1.1.1.2 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในโรงเรียนต่างประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้มาก่อนแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสอบเทียบ General Educational Development (GED) เป็นวุฒิในการสมัคร

1.1.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศเพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MDX-MHA) จำนวนรับ 10 คน

1.1.2.1 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้หรือเทียบเท่าจากทุกโรงเรียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสอบเทียบ General Educational Development (GED) เป็นวุฒิในการสมัคร

1.1.2.2 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลขั้นแนะนำ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัครอบรมทาง เว็บไซต์ https://kkumedx.md.kku.ac.th/ อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท) และต้องแนบหลักฐานการผ่านการอบรมประกอบการสมัคร

1.1.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศเพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล และสารสนเทศสุขภาพ (MDX-MDH) จำนวนรับ 5 คน

1.1.3.1 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้หรือเทียบเท่าจากทุกโรงเรียนในประเทศไทย
หรือต่างประเทศ โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสอบเทียบ General Educational Development (GED) เป็นวุฒิในการสมัคร

1.1.3.2 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพขั้นแนะนำของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัครอบรมทาง เว็บไซต์ :
https://kkumedx.md.kku.ac.th/ อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท) และต้องแนบหลักฐานการเข้ารับการอบรมประกอบการสมัคร

1.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) จำนวนรับ 92 คน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยดังต่อไปนี้

1.2.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MD02-1) จำนวนรับ 67 คน
มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02-MHA) จำนวนรับ 20 คน

1.2.2.1 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก่อนแล้วโดยมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสอบเทียบ General Educational Development
(GED) เป็นวุฒิในการสมัคร

1.2.2.2 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลขั้นแนะนำ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัครอบรมทาง เว็บไซต์ https://kkumedx.md.kku.ac.th/ อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท) และต้องแนบหลักฐานการเข้ารับการอบรมประกอบการสมัคร

1.2.3 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล และสารสนเทศสุขภาพ (MD02-MDH) จำนวนรับ 5 คน

1.2.3.1 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้จากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก่อนแล้วโดยมีอายุ ไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครทั้งนี้ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิสอบเทียบ General Educational Development
(GED) เป็นวุฒิในการสมัคร

1.2.3.2 ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพขั้นแนะนำของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สมัครอบรมทาง เว็บไซต์ :
https://kkumedx.md.kku.ac.th/ อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท) และต้องแนบหลักฐานการเข้ารับการอบรมประกอบการสมัคร

*รายละเอียดอื่นๆ ดูในเอกสารเกณฑ์การคัดเลือก ที่ลิงก์ด้านล่าง

รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) จำนวนรับ 20 คน

ดำเนินการโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นไปตามประกาศการรับสมัคร และหลักเกณฑ์การรับตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เว็บไซต์ http://www9.si.mahidol.ac.th/

*** ในกรณีที่ไม่สามารถรับนักเรียนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ คณะแพทยศาสตร์จะพิจารณาเรียกลำดับสำรองจาก ผู้ติดลำดับสำรองของโครงการ MDX
และหากไม่สามารถเรียกลำดับสำรอง MDX ได้จะพิจารณาเรียกลำดับสำรอง MD02 เป็นลำดับถัดไป และกรณีที่ตัวสำรองแต่ละโครงการสอบติดสถาบันแพทย์อื่นแล้ว
คณะฯ จะเรียกสำรองลำดับถัดไป (อ้างอิงฐานข้อมูลจาก กสพท)***

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย

2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทุกโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1) เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพ

3) เป็นผู้ที่ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม   :   เอกสารประกาศ !!

กำหนดการรับสมัคร : รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

ขอบคุณข้อมูล   :   https://www.dek-d.com/tcas/64180 , acad.md.kku.ac.th

error: Content is protected !!