Press ESC to close

เกณฑ์การรับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2568

เกณฑ์การรับสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2568

ทาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกแผนการัรบสมัครและเกณฑ์การคัดเลือก นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2568 ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดรับ ดังนี้ การบริบาลทางเภสัชกรรม และ เภสัชกรรมอุตสาหการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ต่างๆ ดังนี้
รอบที่เปิดรับสมัคร

TCAS 1 : 1.1 ค่ายส่งเสริม และ 1.2 Portfolio

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำที่ 3.50 ขึ้นไป

เกณฑ์การคัดเลือก

GPAX 70% และ สอบสัมภาษณ์ อีก 30%

TCAS 2 : โควตา

1. กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2. มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ GPAX 5 เทอมที่ 3.00 ขึ้นไป

เกณฑ์การคัดเลือก

A-LEVEL 90% , TGAT 10% และ สอบสัมภาษณ์ ( ผ่าน-ไม่ผ่าน)

TCAS 3 : กสพท.

ใช้คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก ตามรูปแบบของ กสพท.

รายละเอียดเพิ่มเติม  :    เอกสารประกาศ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล  :  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชานี

error: Content is protected !!