Press ESC to close

โครงการเรียนล่วงหน้า ม.บูรพา พร้อมโควตา Portfolio ปี 2568

โครงการเรียนล่วงหน้า ม.บูรพา พร้อมโควตา Portfolio ปี 2568

มหาวิทยาลัย บูรพา ออกประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการเรียนล่วงหน้า Pre-degree มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งได้รับสิทธิพิเศษทางด้านโควตาเข้าเรียนต่อรอบพอร์ต ปี 2568 ที่มหาวิทยาลัยบูรพา น้องๆ ที่สนใจลองมาศึกษารายละเอียดกันดูนะจ้ะ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ PRE BUU เป็นโครงการเรียนล่วงหน้า (Pre degree) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือบุคคลทั่วไปมาเลือกเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ตามความสนใจโดยมหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาพิเศษใน TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สำหรับผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าโดยเฉพาะผู้เรียนสามารถเก็บผลการเรียนใส่ไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio)

และนำมายื่นเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพารอบ Portfolio โครงการนี้ดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ สภม. ๐๐๑๑/๒๕๖๔ เรื่องนโยบายและทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในการดำเนินการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบการเรียนล่วงหน้า

โดยเป็นการจัดการศึกษาเชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เรียนในอนาคตนอกจากนี้ โครงการฯ นี้ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นมัธยมปลายที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิชาการ ได้เตรียมความพร้อมการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงทะเบียนเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ
ของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ล่วงหน้า ทั้งนี้

เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนว่ามีความชอบและความถนัดในศาสตร์ใดของมหาวิทยาลัยก่อนจะเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อนักเรียนเรียนครบตามเกณฑ์แล้ว
ก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตของวิชาที่เรียนนั้นไว้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อทาการเทียบโอนโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาที่เรียนล่วงหน้าไปแล้วนั้นอีก

ในกรณีที่ผู้เรียนมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงลดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะได้เรียนล่วงหน้าไปตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายแล้วนั่นเองสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยจัดสรรโควตาพิเศษใน TCAS รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สำหรับผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าโดยเฉพาะผู้เรียนสามารถเก็บผลการเรียนใส่ไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio) และนำมายื่นเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพารอบ Portfolio โดยผู้เรียนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาต้องเรียนรายวิชาจาก BUU MOOC หรือ เรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งระบบปกติและระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)

อย่างน้อย ๑ รายวิชา และเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี) รวมทั้งเกณฑ์อื่นตามประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อบังคับใด ๆ ทั้งสิ้นว่าผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าจะต้องศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น ดังนั้น

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะก็สามารถลงทะเบียนเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้านี้ได้ ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือเข้าร่วมค่ายวิชาการตามเงื่อนไขของหลักสูตร (ถ้ามี)

คณะที่เข้าร่วมโครงการ

1.คณะบริหารธุรกิจ

2.คณะเภสัชศาสตร์

3.คณะดนตรีและการแสดง

4.คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

5.คณะวิทยาการสารสนเทศ

6.คณะวิทยาศาสตร์

7.คณะวิศวกรรมศาสตร์

8.คณะสหเวชศาสตร์

9.คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

10.คณะอัญมณี

11.คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.วิทยาลัยนานาชาติ

รายละเอียดการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ !!

กำหนดการเรียน  :  ลงทะเบียนเรียน BUU MOOC ได้ตลอดเวลา

เข้าค่ายวิชาการ  :  สิงหาคม – พฤศจิกายน 2567

ยื่นผลการเรียนรอบที่ 1  :   ตุลาคม – พฤศจิกายน 2567

.

ขอบคุณข้อมูล   :   service.buu.ac.th/index.php/pre-buu-2568

error: Content is protected !!