Press ESC to close

โครงการ Pre-Engineering ม.ขอนแก่น สะสมหน่วยกิต ปี 2567

โครงการ Pre-Engineering ม.ขอนแก่น สะสมหน่วยกิต ปี 2567

ใครอยากเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาทางนี้เลยจ้าเพราะทาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้น ม.ปลาย และ ปวช. เข้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ หลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Pre-Engineering)
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าและระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ที่มีความสนใจอยากศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิศวกรรมได้เข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษทางทักษะวิชาชีพควบคู่กับวิชาการเกิดทักษะการรู้คิดอย่างมีเหตุผล แก้ไขปัญหาด้วยปัญญามีจิตสำนึกจิตสาธารณะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านวิศวกรรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์”เป็นการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลการศึกษา

เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งนักเรียนที่จะสามารถสะสมข้อมูลไว้ในคลังหน่วยกิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าสู่ระบบการศึกษาในระบบ หรือการรับรองผลลัพธ์การเรียนเมื่อผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนด

รูปแบบการเรียน

1.การบรรยาย ฝึกปฏิบัติการ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ฝึกปฏิบัติงาน

2.เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ โดยจะเรียนสัปดาห์ละ 3 ชม.

3.จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ทั้ง ออนไลน์ และ เรียนที่มหาวิทยาลัย

ในรูปแบบค่ายวิชาการในแต่ละรายวิชา สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1.เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 และ 6 ที่สนใจศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้านความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม ทักษะทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่สำคัญของการเป็นวิศวกรที่ดีในอนาคต

2.ผู้เข้าศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ในบางรายวิชาได้และสามารถเทียบหน่วยกิตได้ภายใต้หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและเงื่อนไขของหลักสูตร

3.เมื่อเรียนครบตามแผนการเรียนแล้วและผ่านการประเมินผู้เข้าศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ “แฟ้มสะสมผลงาน” หรือ “พอร์ตโฟลิโอ”
ที่ใช้ยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์

.

รายวิชาที่เปิดสอน และรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม  :  ประกาศรับสมัคร !!

กำหนดการรับสมัคร  :  วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2567

.

ขอบคุณข้อมูล  :  https://www.en.kku.ac.th/web/pre-engineer

error: Content is protected !!