Press ESC to close

แจกทุนการศึกษา ปี 2568 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มธ.

แจกทุนการศึกษา ปี 2568 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม. ธรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Outstanding Student Program (OSP) ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2568 โดยที่รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ทุนเต็มจำนวน (Full) ทุนครึ่งจำนวน (Half) และทุนบำงส่วน (Quarter) ตามลำดับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น
ม. 4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)

1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (เลือกเข้าสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1)

2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ

7. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมดิจิทัล (เลือกเข้าสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)

8. สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน

ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ ทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

1. ทุนเต็มจำนวน (Full)

นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบารุงการศึกษาของสถาบัน* ทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา

2. ทุนครึ่งจำนวน (Half)

นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบารุงการศึกษาของสถาบัน* ประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราที่สถาบันกาหนดในแต่ละภาคการศึกษา

3. ทุนบางส่วน (Quarter)

นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบารุงการศึกษาของสถาบัน* ประมาณ 25% ของอัตราที่สถาบันกาหนดในแต่ละภาคการศึกษา

*นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภทจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบันเท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เช่น ค่าประกันความเสียหาย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และค่าบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

เมื่อสาเร็จการศึกษาไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษาแต่ระหว่างเรียนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมให้ไม่ต่ำกว่า 2.75 และช่วยงานตามที่สถาบันกำหนด โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ จะแจ้งในวันเซ็นสัญญารับทุน

ผู้สมัครสอบชิงทุนการศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาดังนี้

1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป และสาขาวิชา 1 – 6 ต้องสอบวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ

2.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมดิจิทัล ต้องสอบวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยคิดค่าน้ำหนักคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 2 ใน 3

3.วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา 8 ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษโดยคิดค่าน้ำหนักคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 2 ใน 3 การคัดเลือกสถาบันจะพิจารณามอบทุนการศึกษาจากคะแนนสอบข้อเขียนชิงทุนการศึกษาของสถาบัน ร่วมกับผลการสัมภาษณ์ ทั้งนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้ทุนการศึกษา โดยการตัดสินของคณะกรรมการประจาสถาบัน

ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ (OSP) ทั้งที่ได้รับทุนการศึกษาและไม่ได้รับทุนการศึกษา หากประสงค์เข้าศึกษาที่สถาบันต้องดำเนินการสมัครในรอบ Inter Portfolio 1 โดยไม่ต้องทำแฟ้มสะสมผลงานหากไม่สมัครตามรอบที่สถาบันกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2568 ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ทั้งนี้หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกและแสดงความจำนงเข้าศึกษาแล้วแต่ไม่สำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่าสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จะถือว่าการรับเข้าศึกษาเป็นโมฆะ

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม   :   เอกสารประกาศ !!

.

กำหนดการรับสมัคร  :  15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2567

ขอบคุณข้อมูล  :  admissions.siit.tu.ac.th

error: Content is protected !!