Press ESC to close

กทม. ประกาศเปิดสมัครสอบเป็นข้าราชการ กทม. จำนวน 958 อัตรา ประจำปี 2563

กทม. ประกาศเปิดสมัครสอบเป็นข้าราชการ กทม. จำนวน 958 อัตรา ประจำปี 2563

กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ได้ออกระเบียบการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นข้าราชการในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
2. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
3. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
4. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
5. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
6. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา
7. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
9. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
10. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
11. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
12. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
13. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
15. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
16. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
17. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
18. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
20. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
21. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
22. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
23. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งงานทั่วไป

1. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
2. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
5. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
7. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
8. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
9. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
11. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา
13. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
14. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
15. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
16. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
17. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
18. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
19. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
20. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
21. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
22. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
23. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
24. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
25. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
26. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัครสอบ   :    ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการสมัครสอบ    :      เอกสาร !!!

 

ขอบคุณข้อมูล   :    ksb.bangkok.go.th , www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com

error: Content is protected !!