Press ESC to close

กรมการทหารช่าง เตรียมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา ปี 63

กรมการทหารช่าง เตรียมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 150 อัตรา ปี 63

กรมการทหารช่าง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบเข้า รับราชการ จำนวน 150 อัตรา ประจำปี 2563 โดยหากได้บรรจุ จะได้เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน จำนวน 26 อัตรา
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา การก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง , โยธา , สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างก่อสร้าง จำนวน 45 อัตรา
3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเชื่อม จำนวน 12 อัตรา
4. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 31 อัตรา
5. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องกล สาขางานยานยนต์ , เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างยนต์ จำนวน 36 อัตรา
6. ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการข้างต้น ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดจะต้องสำเร็จการศึกษาตามวุฒิที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้

**รายละเอียดอื่นๆ และคุณสมบัติเพิ่มเติม สามารถอ่นรายละเอียดได้ในระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระยะเวลาการรับสมัคร   : รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ระเบียบการรับสมัคร    :    เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :    ประกาศผลสอบ , ฝ่ายรับเข้า กรมการทหารช่าง

error: Content is protected !!