Press ESC to close

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2565

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2565

ประกาศจาก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

2. เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2545 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2547) เว้นผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2565 หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน ที่สังกัดกองทัพเรือ จะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 มกราคม พ.ศ.2541)

3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา นักเรียน หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

5. หนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจำการ (ถ้ามี)

.

รายละเอียดการรับมัครสอบ    :     เอกสารประกาศ  !!

สมัครสอบ     :     navedu.navy.mi.th

กำหนดการรับสมัคร  :   สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 14 กุมภาพันธ์ 2565

ขอบคุณข้อมูล     :   navedu.navy.mi.th

error: Content is protected !!