Press ESC to close

เทคนิคการทำ พอร์ต ตามแนวทางระเบียบการ ของ ม. มหาสารคาม

เทคนิคการทำ พอร์ต ตามแนวทางระเบียบการ ของ ม. มหาสารคาม

ใครที่เตรียมตัวที่อยากจะเข้า มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ในบทความนี้ พี่ก็มีแนวทางการทำ พอร์ต มาฝากกัน ตามแนวทางระเบียบการรับสมัคร ปี 2564 น้องๆ ที่ทำพอร์ตแล้ว แต่ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย ลองเอาไปปรับใช้กันนะจ้ะ

การรับสมัคร   :     admission.msu.ac.th

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน แนวทางการทำพอร์ต

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ภายในแฟ้มประกอบด้วย

Resume (ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา)

รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ (ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)

รูปถ่าย ประสบการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือตามที่สาขาวิชากำหนด (ถ้ามี)

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ที่ใช้ประกอบการพิจารณาต้องเป็นผลงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสาร ดังนี้

เอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา

เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร

ซีดีวีซีดีหรือตัวอย่างผลงาน

หนังสือ/คำสั่ง รับรองจากสถานศึกษา

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

Portfolio จำนวนไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ที่ใช้ประกอบการพิจารณาต้องเป็นผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากเอกสาร ดังนี้

ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ ระดับสถาบัน โดยแนบหลักฐาน เช่น เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองจากทางสถาบัน

4. โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์)

1.ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติกับจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์คุณธรรม จริยธรรม หรือด้านผู้นำ หรือด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยระดับจังหวัดขึ้นไป
2. หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ด้านการดูแลผู้รับบริการอย่างน้อย 5 วัน จากโรงพยาบาลของรัฐระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด หรือผ่านการเข้าค่ายโครงการช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. โครงการเพชรราชพฤกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์)

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) : กิจกรรม/ผลงานด้านวิทยาศาสตร์วิชาการหรือเกียรติบัตรในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

6. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี)

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

1. วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการด้านกิจการ/กิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

2. วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านกิจการ/กิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

3. วท.บ. เกษตรศาสตร์(วิชาเอกพืชสวน) ด้านกิจการ/กิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวกับการเกษตรด้านการผลิตพืช

4. วท.บ. เกษตรศาสตร์(วิชาเอกพืชไร่) ด้านกิจการ/กิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวกับการเกษตรด้านการผลิตพืช

5. วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แสดง/กิจกรรม หรือผลงานที่เกี่ยวกับอาหารต่างๆ

6. วท.บ. สัตวศาสตร์ด้านกิจการ/กิจกรรม หรือผลงานที่เกี่ยวกับสัตวศาสตร์

7. วท.บ. ประมง ด้านกิจการ/กิจกรรม หรือผลงานที่เกี่ยวกับการเกษตร หรือประมง หรือสัตว์น้ำ

7. โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) : แฟ้มสะสมผลงานที่ประกอบด้วย

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์(ไม่เกิน 1 หน้า)

รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร กิจกรรมเด่นที่เคยเข้าร่วม (กิจกรรมเด่นๆ 5 กิจกรรม)

กิจกรรมอื่นที่เคยเข้าร่วม เช่น การฝึกงานในฟาร์ม การฝึกงานในโรงพยาบาลสัตว์หรืออื่นๆ ถ้ามี

8. โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

แฟ้มสะสมผลงานที่ประกอบด้วย

ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์(ไม่เกิน 1 หน้า)

รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร กิจกรรมเด่นที่เคยเข้าร่วม (กิจกรรมเด่นๆ 5 กิจกรรม)

กิจกรรมอื่นที่เคยเข้าร่วม เช่น การฝึกงานในฟาร์ม การฝึกงานในโรงพยาบาลสัตว์หรืออื่นๆ ถ้ามี

9. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)

ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือด้านวิชาการ

10. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป

ท.บ.สื่อนฤมิตด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป ผลงานในการเข้าร่วมแข่งขันหรือกิจกรรม เช่น การวาดภาพ การออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ การผลิตงานแอนิเมชัน หรือภาพยนตร์สั้น การแข่งขันเกม eSport การแข่งขันด้านไอทีหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วท.บ. ภูมิสารสนเทศ ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป

นศ.บ. นิเทศศาสตร์ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป

11. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

1. ผลงานด้านวิชาการ

2. หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา

3. หนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา

12. โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบสถาปัตย์ และก่อสร้าง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)

ผลงานด้านศิลปะ/การออกแบบ/การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะทางการออกแบบสร้างสรรค์หรือใบประกาศนียบัตรทางด้านการออกแบบ

13. โครงการ MBS.Talent (คณะการบัญชีและการจัดการ)

ด้านวิชาการ เช่น เกียรติบัตรผลการเรียนดีการแข่งขันทางด้านวิชาการ หรือด้านกิจกรรม เช่น การร่วมโครงการต่างๆภายในโรงเรียน

14. โครงการต้นกล้าชบาบาน (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

1. ประวัติส่วนตัว

2. เรียงความ หัวข้อ “จิตสาธารณะและบริการ ในมุมมองของผู้สมัคร” จำนวน 1 หน้า กระดาษ A4 (เขียนหรือพิมพ์)

15. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

1. ศศ.บ. ภาษาไทย ด้านภาษาไทย หรือด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเกี่ยวข้องกับภาษาไทย

2. ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อด้านการเขียน เช่น เรื่องสั้น นวนิยายสารคดีข่าวการผลิตคลิปวิดีโอการเป็นนักข่าวหรือช่างภาพประจำโรงเรียน การออกแบบ และกราฟิกดีไซน์

3. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (ถ้ามี) และเรียงความภาษาอังกฤษเรื่อง “The Reasons Why I Want to Study English at MSU” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4

4. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (ถ้ามี)

5. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (ถ้ามี)

6. ศศ.บ. ภาษาจีน ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน และใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป

7. ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น และใบรับรองผลการสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

8. ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส หรือผลสอบวัดระดับความสามารถ DELF-A1 ขึ้นไปหรือใบประกาศอื่นๆ (ถ้ามี)

9. ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ด้านที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือสังคมศาสตร์

10. ศศ.บ.การพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ผู้นำเยาวชน หรือกิจกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดทักษะวิชาการสังคมศึกษา การพูด โครงการจิตอาสา

11. วท.บ. ภูมิศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง และการสำรวจภาคสนามทางภูมิศาสตร์

12. ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภาษาเกาหลีหรือใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาเกาหลีTOPIK (ถ้ามี)

13. ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม (เขมร ลาวเวียดนาม)

16. โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)

ผลงานกิจกรรมที่ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตร เช่น การประกวดศิลปหัตถกรรม การแข่งขันตอบปัญหา การสอบแข่งขันทุนการศึกษาที่เคยได้รับ หรือรางวัลอื่นๆ

17. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)

1. ศป.บ. ทัศนศิลป์ผลงานด้านทัศนศิลป์และผลงานอื่นๆ

2. ศป.บ. ศิลปะการแสดง ผลงานด้านศิลปะการแสดง และผลงานอื่นๆ

3. ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือผลงานอื่นๆ

4. ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม ผลงานด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมวัฒนธรรม ประเพณีกิจกรรมเด่นในโรงเรียนการรับใช้สังคม ศิลปะ การงานอาชีพ

18. โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)

กิจกรรมด้านดนตรี(ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีตะวันตก)

19. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)

1. ผลงานที่เข้าร่วมโครงการวิชาการ

2. ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน

.

รายละเอียดอื่นๆ สามารถ ดูข้อมูลได้ที่   :    เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.msu.ac.th

error: Content is protected !!