Press ESC to close

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรง ประจำปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรง ประจำปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี  และระดับอนุปริญญา รับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

สาขาวิชาการจัดการการบิน

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

หลักสูตร นายช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์ แก๊สเทอร์ไบน์

** อื่นๆ สามารถดูได้ในระเบียบการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์ เลือกได้ทุกหลักสูตร ไม่เกิน 4 อันดับ

2. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายศิลป์คำนวณ / ศิลป์ภาษา เลือกเฉพาะหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

3. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวช. เลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ (หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน / หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา)

4. ผู้สมัครหลักสูตเทียบโอน และหลักสูตรต่อเนื่อง เลือกได้ 3 อันดับ

.

ระเบียบการรับสมัคร   :     เอกสารรับสมัคร  !!

ขยายเวลารับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     ถึงวันที่ 28 เม.ย.2564

ขอบคุณข้อมูล     :      reg.catc.or.th/registrar

error: Content is protected !!