Press ESC to close

แนะแนวก่อนเข้าเรียน คณะ การแพทย์แผนไทย และ การแพทย์แผนไทยประยุกต์

แนะแนวก่อนเข้าเรียน คณะ การแพทย์แผนไทย และ การแพทย์แผนไทยประยุกต์

อีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจ สำหรับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในยุคสมัยนี้ คนหันมาให้ความสนใจกับ ยาที่เป็นสมุนไพรมากขึ้น เพราะการที่เรากินยาที่มาจากสารเคมีมากๆ มันก็อาจจะไม่ส่งผลดีต่อร่างกาย จึงทำให้สมุนไพร เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนในยุคนี้

และคณะที่ตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้ สำหรับการกินยา ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  สำหรับในยุคที่คนรักสุขภาพมากขึ้น นั้น ก็คือ คณะ การแพทย์แผนไทย และ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะนี้ เรียนอะไรบ้าง จ้องเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอะไร จบไปทำงานด้านใดได้ มาลองดูข้อมูลกันดีกว่าจ้า

การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนโบราณ

เป็นการเรียนโดยใช้ทฤษฎีความสมดุล ของธาตุต่างๆในร่างกายเข้ามาอธิบาย ผสมผสานองค์ความรู้จากอินเดีย พุทธศาสนา และองค์ความรู้ที่เราพัฒนาขึ้นมาโดย กระบวนการทางการแพทย์แผนไทย จะเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด หรือป้องกันโรค รวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษฐ์อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

การเรียน ในแต่ละปี

ปี 1 เรียนวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่น แคลคูลัส เคมีทั่วไป ฟิสิกส์เบื้องต้น ชีววิทยา เป็นต้น และก็อาจจะมีวิชาพื้นฐานอื่นๆ อีก เช่น ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

ปี 2 เริ่มเรียนวิชาแพทย์แผนไทย

การเรียนในปีนี้ จะเริ่มได้เรียนในด้านเวชกรรมแผนไทย เช่น วิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย คือการศึกษาแนวเส้นหลักที่ใช้ในการนวดไทย วิชาเภสัชกรรมแผนไทยเป็นการเรียนเกี่ยวกับ การตั้งตำรับยา การวิเคราะห์ตำรับยา วิธีผลิตยาสมุนไพร เป็นต้น

ปี 3 เรียนลงลึกขึ้นมากขึ้นในด้านการแพทย์

การเรียนในปีนี้ จะเรียนในวิชาการสื่อสารสำหรับเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิชาอาการวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คือ การเรียนเพื่อวินิจฉัยสาเหตุอาการที่พบบ่อย เป็นต้น

ปี 4 ปีแห่งการฝึกงาน , สหกิจศึกษา

ในปีนี้ จะมี การเรียนการผดุงครรภ์ กระบวนการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และต้องฝึกปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น ฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย ฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมแผนไทย ฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย ฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ เป็นต้น

.

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

1. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

.

สาขาการแพทย์แผนไทย

1. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3. วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5. คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

7. คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

** รายชื่อคณะการแพทย์แผนไทยในประเทศไทย ในส่วนที่เหลือ   :    ลิงก์พาไป !!

.

จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาลทุกระดับ

ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์/ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นต้น

.

ขอบคุณข้อมูล    :  admissionpremium.com/content/5726 , th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อคณะการแพทย์แผนไทยในประเทศไทย

error: Content is protected !!