Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 – 3 มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปี 2565

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 – 3 มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ปี 2565

มหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ออกระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ในรอบที่ 1 Portfolio , รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร เบื้องต้น

รอบที่ 1 Portfolio , รอบที่  2 โควตา และรอบที่ 3 Admission

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชาระบุ

2) มีความประพฤติเรียบร้อย

3) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

4) มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง

5) เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัคร

การรับสมัคร

1) สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์

2) ชำระเงินค่าสมัครตามใบแจ้งชำระในระบบรับสมัคร  www.admission.ksu.ac.th

.

หลักฐานการสมัคร รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 โควตา

1) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ภายในแฟ้มประกอบด้วย

1. Resume (ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา)

2. รางวัลเกียรติบัตรที่ได้รับ (ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)

3. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือตามที่สาขาวิชากำหนด (ถ้ามี)

2) ใบแสดงผลการเรียน

** รอบที่ 2 โควตา ใช้เอกสารเพียงแต่ใบแสดงผลการเรียน

รอบที่ 3 Admission

การรับสมัคร

1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละสาขาก่อนการสมัคร

2) สมัครออนไลน์ทาง https://www.mytcas.com และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์

3) ชำระเงินค่าสมัครตามใบแจ้งชำระในระบบรับสมัคร https://www.mytcas.com

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1) ประกาศผลครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

2) ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

3) ประกำศผลครั้งที่ 2 ทางเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและข้อมูลสำหรับการรายงานตัว ทางเว็บไซต์ www.admission.ksu.ac.th และ เว็บไซต์ www.ksu.ac.th

5) รายงานตัวด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพื้นที่ในเมืองหรือพื้นที่นามน (ในวันเวลาราชการ ) หรือรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ที่ www.admission.ksu.ac.th การรายงานตัวและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวตามที่ระบุในเว็บไซต์

.

คณะที่เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio , รอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 3 Admission

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คุณสมบัติเพิ่มเติม   :  คุณสมบัติกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 และมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

2. คณะบริหารศาสตร์

คุณสมบัติเพิ่มเติม   :  คุณสมบัติกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 และมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (บางสาขาวิชา)

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

คุณสมบัติเพิ่มเติม   :  คุณสมบัติกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 และมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเพิ่มเติม   :  คุณสมบัติกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 และมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

5. คณะศิลปศาสตร์

คุณสมบัติเพิ่มเติม   :  คุณสมบัติกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย ไม่กำหนด

6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

คุณสมบัติเพิ่มเติม   :  คุณสมบัติกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 และมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

.

ระเบียบการรับสมัคร    :      เอกสารรรับสมัคร  !!    (หน้า 5 เป็นต้นไป)

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio   :  13 ก.ย. 64 – 17 ม.ค. 65

รอบ 2 โควตา  :   18 ม.ค. – 20 เม.ย. 65

รอบ 3 Admission    :    2 – 10 พ.ค. 65

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรศัพท์ 043-602053 , 086-4584365 หรือ https://admission.ksu.ac.th

.

ขอบคุณข้อมูล   :  admission.ksu.ac.th

error: Content is protected !!