Press ESC to close

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว )

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว )

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) ได้ประกาศ กำหนดการรับสมัคร ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

รอบ 1 Portfolio รับสมัคร 5-20 ม.ค.64
รอบที่ 2 โควตา รับสมัคร 1-17 มี.ค.64
รอบที่ 3 Admission รับสมัคร 7-15 พ.ค.64

เพิ่มเติมที่  :    https://admission.swu.ac.th

มศว 64 กำหนดการ

ขอบคุณข้อมูล    :    เพจ เด็ก มศว

error: Content is protected !!