Press ESC to close

กำหนดการสมัครสอบ BMAT 2021 สำหรับน้องๆ dek65 ที่อยากเรียนแพทย์

กำหนดการสมัครสอบ BMAT 2021 สำหรับน้องๆ dek65 ที่อยากเรียนแพทย์

BMAT คือ ข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยใช้ยื่นได้ทั้งแพทย์ภาคไทยและแพทย์อินเตอร์ (นานาชาติ) จัดสอบขึ้นโดย Cambridge Assessment Admissions Testing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

โดยในแต่ละปีจะมีกำหนดการสอบหลายรอบต่อปีด้วยกัน แต่ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เหลือเพียงรอบเดียวเท่านั้น ดังนั้น น้องๆ คนไหนที่ต้องการยื่นรอบ Portfolio ปี 2565 จะต้องเตรียมตัวเข้าสอบในเดือนพฤศจิกายน 2564 เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการสอบ BMAT 2021

เปิดรับลงทะเบียน  :  1  กันยายน  2564

วันครบกำหนดส่งคำขอปรับเปลี่ยนกระดาษคำถาม  :    30 กันยายน  2564 เวลา 18:00 น. BST

วันครบกำหนดการลงทะเบียน
(ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน)             :      1 ตุลาคม เวลา  2564 18:00 น. BST

วันครบกำหนดลงทะเบียนล่าช้า
(ค่าธรรมเนียมสูงกว่า)                 :      15 ตุลาคม 2564 เวลา 18:00 น. BST

วันสอบ    :     3     พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลสอบ    :    26     พฤศจิกายน 2564

.

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ ใช้ผลคะแนนสอบนี้ 

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตรบัณฑิต

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตรบัณฑิต

3.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น –  คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

3.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ MD02 (ผู้สมัครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย) , แพทยศาสตร์ MDX (ผู้สมัครอื่น ๆ)

3.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต

3.4 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

3.5 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

3.6 เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง – คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์

5.1 มหาวิทยาลัยมหิดล – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แพทยศาสตร์

5.2 มหาวิทยาลัยมหิดล – คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ) ทันตแพทยศาสตร์

6. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ A10S แพทยศาสตรบัณฑิต(โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)

8.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – สถาบันทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

8.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – สถาบันแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต

9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์

642901 แพทยศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

642902 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สองภาษา อังกฤษ/ไทย)

.

เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ทักษะการคิด

ทักษะทั่วไปในการแก้ปัญหาและคิดวิเคราะห์ เป็นข้อสอบแบบมีตัวเลือก

มี 32 ข้อ ระยะเวลา 60 นาที

ส่วนที่ 2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้

ความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายไปประยุกต์ใช้ เป็นข้อสอบแบบมีตัวเลือก

มี 27 ข้อ ระยะเวลา 30 นาที

ส่วนที่ 3 การสอบข้อเขียน

ความสามารถในการเลือกพัฒนาและจัดการแนวคิด และสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและกระชับได้ใจความ เป็นข้อสอบข้อเขียน

มีคำถาม 3 ข้อ ให้เลือกทำ 1 ข้อ ในระยะเวลา 30 นาที

.

น้องๆ ที่อยากเรียน แพทย์ , ทันตแพทย์ , เภสัชศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย เหล่านี้ อย่าลืมลงสมัครสอบกันด้วยนะจ้ะ

ดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติม   :    ลิงก์พาไป  !!

ขอบคุณข้อมูล      :    admissionstesting.org  , dek-d.com/tcas/57847  ,  chulatutor.com/bmat

error: Content is protected !!