Press ESC to close

ข้อสอบเก่า GAT เชื่อมโยง สำหรับเอาไปซ้อมมือเตรียมสอบ

ข้อสอบเก่า GAT เชื่อมโยง สำหรับเอาไปซ้อมมือเตรียมสอบ

มาในบทความนี้ ก็มี ข้อสอบเก่า GAT เชื่อมโยงมาฝากกัน ควรจะทำให้ได้เยอะๆ นะจ้ะ วิชานี้ เพราะ ถ้าไปหวังกับ GAT ภาษาอังกฤษ เนี่ย คงไม่ไหวแน่

ทั้งหมดเป็นข้อสอบที่ใช้สอบจริง นำออกมำเผยแพร่โดย สทศ. ผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th

ชุดที่ ๑ และ ๒ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๒

ชุดที่ ๓ และ ๔ ใช้สอบเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ชุดที่ ๕ และ ๖ ใช้สอบเมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๒

ชุดที่ ๗ และ ๘ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๓

ชุดที่ ๙ และ ๑๐ ใช้สอบเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ชุดที่ ๑๑ และ ๑๒ ใช้สอบเมื่อ ตุลาคม ๒๕๕๓

ชุดที่ ๑๓ และ ๑๔ ใช้สอบเมื่อ มีนาคม ๒๕๕๔

และ B-GAT คือตัวอย่างข้อสอบที่ออกมาในช่วงต้นปี ๒๕๕๒ เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาตั้งแต่การสอบรอบตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ไม่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สทศ. การสอบแต่ละครั้งมีคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน ใช้เวลาทำฉบับละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที (บทความละ ๔๕ นาทีรวมฝนรหัสคำตอบด้วย)

.

โหลดข้อสอบ     :     เอกสาร  !!

.

ขอบคุณเอกสาร    :  trueplookpanya.com

error: Content is protected !!