Press ESC to close

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจ ปี 2563

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจ ปี 2563

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประกาศเปิดรับรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2563 จำนวน 96 อัตรา

โดยมีระเบียบการรับสมัคร ดังนี้

ประกาศรับสมัครฯ 

รับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พ.ย. 63)

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป)

.

ขอบคุณข้อมูล   :   mmigrationadmission.com

error: Content is protected !!