Press ESC to close

กำหนดการและเกณฑ์คัดเลือก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ. ปี 2565

กำหนดการและเกณฑ์คัดเลือก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ. ปี 2565

ประกาศจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio รับจำนวน 20 คน

เปิดรับสมัคร วันที่ 14 – 25 ธันวาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

2. GPAX รวม 5 เทอม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  , เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  , ภาษาอังกฤษ ต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 3.50

3. ต้องมี Portfolio โดยจัดทำไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวมปก

4. การสอบสัมภาษณ์จะเป็นแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

.

รอบที่  2 โควตา รับจำนวน 74 คน

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. โครงการรับรอบ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 60 คน

ใช้ข้อสอบชุด  A โดยมีคะแนน 7 วิชาสามัญ ดังนี้

ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ 1 , ชีววิทยา , เคมี  > 25%

ฟิสิกส์ > 20%

ภาษาไทย และสังคมศึกษา ใช้คะแนนสอบแต่ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

2. โครงการ สอวน. จำนวน 10 คน , โครงการ วมว. จำนวน 2 คน , โคงการความสามารพิเศษด้านกีฬา 2 คน

1. ต้องมี GPAX 5 เทอม ไม่ตำ่กว่า 3.25

2. GPAX รวม 5 เทอม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  , เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  , ภาษาอังกฤษ ต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 3.25

.

รอบที่  3 Admission รับจำนวน 35 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น

1. ต้องมีคะแนน PAT2 มากกว่าหรือเท่ากับ 75 เป็นอย่างน้อย

ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญ ดังนี้

ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ 1 , ชีววิทยา , เคมี  > 25%

ฟิสิกส์ > 20%

ภาษาไทย และสังคมศึกษา ใช้คะแนนสอบแต่ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ

.

** รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม รอประกาศต่อไป

ขอบคุณข้อมูล    :    facebook.com/TheActKK/photos/pcb.4460007370725721/4459995867393538

error: Content is protected !!