Press ESC to close

สมัคร คณะแพทยศาสตร์ รอบพอร์ต กับเอกสารที่ต้องใช้

สมัคร คณะแพทยศาสตร์ รอบพอร์ต กับเอกสารที่ต้องใช้

รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio รอบนี้มีคณะที่เปิดสมัครมากมาย ในมหาวิทยาลัยต่างๆ และคณะที่น้องๆ อยากสมัครมากที่สุดคณะหนึ่งเลยนั่นก็คือ คณะแพทยศาสตร์ ก็เปิดรับสมัครด้วยในรอบนี้ ซึ่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็มีเกณฑ์การรับสมัครที่แตกต่างกันออกไป

มาในบทความนี้ พี่จะพาไปดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนว่า เราต้องมีเอกสาร หรือมีผลการสอบอะไรบ้าง เพื่อนำไปยื่นคัดเลือกในรอบที่ 1 นี้กัน

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์)

2. Portfolio (ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ** อาจมีหรือไม่มี

3. จะมีการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา และทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)

.

2. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

.

3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (** อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เช็คข้อมูลในระเบียบการอีกครั้ง )

.

4. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

4. ต้องมีผลสอบ BMAT (การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์)

.

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. ถ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการเทียบความรู้จากสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

3. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

.

6. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

4. ต้องมีผลสอบ BMAT (การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์)

.

7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. ถ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการเทียบความรู้จากสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

3. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ผลงานการเข้าแข่งขันทางวิชาการ , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

4. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

5. ต้องมีผลสอบ BMAT (การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์)

.

8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

4. ต้องมีผลสอบ BMAT (การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์)

.

9. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

4. ต้องมีผลสอบ BMAT (การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์)

.

10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสามารถทางด้านวิชาการ , ผลงานเคยแข่งขันทางวิชาการ , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

4. ต้องมีผลสอบ BMAT (การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์)

.

11. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสามารถทางด้านวิชาการ , ผลงานเคยแข่งขันทางวิชาการ , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS(Academic) หรือ CU-TEP & Speaking คะแนนที่สอบต้องไม่เกิน 2 ปี

4. มีผลสอบ BMAT (การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์)

.

12. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสามารถทางด้านวิชาการ , ผลงานเคยแข่งขันทางวิชาการ , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOFEL IBT (Internet based test) หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules) โดยที่คะแนนสอบต้องไม่เกิน 2 ปี

.

13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสามารถทางด้านวิชาการ , ผลงานเคยแข่งขันทางวิชาการ , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS คะแนนที่สอบต้องไม่เกิน 2 ปี

4. มีผลสอบ BMAT (การสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ และทันตแพทย์)

.

14. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารที่ต้องมีในการยื่นสมัคร รอบพอร์ต

1. ต้องมีวุฒิการศึกษาชั้น ม.6 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) GPAX หรือ GPA ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (GPAX , GPA 3.50 ขึ้นไปจะดีมาก)

2. Portfolio 10 หน้า โดยต้องมีผลงาน กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน , ความสามารถทางด้านวิชาการ , ผลงานเคยแข่งขันทางวิชาการ , ความสำเร็จด้านวิชาการหรือความสามารถพิเศษอื่น และควรมีเรียงความถึงเหตุผลที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 1 หน้ากระดาษ (หรือหัวข้อที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด)

3. ผลตรวจด้านสุขภาพ

4. ต้องมีผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS คะแนนที่สอบต้องไม่เกิน 2 ปี (อาจมีหรือไม่มี)

.

** หมายเหตุ : ก่อนสมัครอย่าลืมเช็คข้อมูลในระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจนว่าต้องใช้เอกสาร หรือผลสอบอะไรอื่นๆ เพิ่มเติมอีกบ้าง เพราะแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเอกสารที่ใช้ยื่นอยู่เสมอ อย่าพลาดในจุดนี้นะจ้ะ

ส่วนคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ อาจจะเปิดรับสมัครในรอบอื่น เป็นส่วนใหญ่ นะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :    eduzones.com/2021/07/27/portfolio-2  ,  tcas.mahidol.ac.th  , cmu.ac.th  , chula.ac.th  , kku.ac.th  ,  tuadmissions.in.th  , sutgateway.sut.ac.th  , entry.wu.ac.th  , pnu.ac.th/th/index.php/en/tcas , admission.up.ac.th  , pccms.ac.th  , www2.rsu.ac.th

error: Content is protected !!