Press ESC to close

คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ เน้นบทไหนบ้าง เรื่องไหนออกบ่อย

คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ เน้นบทไหนบ้าง เรื่องไหนออกบ่อย

วิชา คณิตศาสตร์ 1 ถือว่าเป็นวิชาสำคัญและเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากพอสมควรเลย ของการสอบ วิชาสามัญ ด้วยความเป็นคณิตศาสตร์ หลายคนคงอยากจะส่ายหน้าหนีอยู่แล้ว แต่ทำยังไงได้ เพราะคะแนนวิชานี้ ใช้ยื่นในหลายๆ คณะซะด้วย

อาทิ เช่น คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จาก กสพท. วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บัญชี พวกนี้ ต้องใช้คะแนน คณิตศสาสตร์ 1 ทั้งนั้น ถ้าในเมื่อเราเลี่ยงที่จะสอบวิชานี้ไม่ได้ ก็มาเตรียมตัวให้พร้อมกันดีกว่า

และในบทความนี้ พี่ก็มี แนวทางมาให้น้องๆ ในการเตรียมตัวกับวิชานี้ โดยเราไปดูกันดีกว่า ว่าเน้นบทไหนบ้าง เรื่องไหนออกบ่อย เพื่อจะได้ไม่ต้องไปอ่านหรือฝึกทำโจทย์เยอะเกินไป เอาแบบเน้นๆ เลย ถ้าพร้อมกันแล้ว ก็ไปดูกันเลยจ้า

คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ เนื้อหาออกสอบ

1. ความรู้พื้นฐาน เช่น เซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้อต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน

.

2. ระบบจำนวนจริง

2.1 จำนวนเต็ม การหารและขั้นตอนการหาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

2.2 จำนวนจริง การแก้สมการ และอสมการของพหุนามตัวแปรเดียว และในรูปค่าสัมบูรณ์

2.3 จำนวนเชิงซ้อน การดำเนินการของจำนวนเชิงซ้อน, จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้วและการหารากที่ n, การแก้สมการพหุนามที่มีรากเป็นจำนวนเชิงซ้อน

.

3. เรขาคณิต

3.1 เรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา

3.2 เวกเตอร์ เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ, การบวก ลบ การคูณเชิงสเกลาร์ และการคูณเชิงเวกเตอร์

3.3 ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และฟังก์ชันผกผัน, สมการตรีโกณมิติ, กฎของไซน์ และ โคไซน์

.

4. พีชคณิต

4.1 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ สมบัติของเมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์, การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการ

4.2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ, สมบัติของเลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล, สมการ และอสมการเอกซ์โพเนนเชียล

4.3 ฟังก์ชันลอการิทึม และสมบัติของลอการิทึม, ฟังก์ชันลอการิทึม, สมการและอสมการลอการิทึม

.

5. ความน่าจะเป็นและสถิติ

5.1 ความน่าสนใจ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่, ทฤษฎีบททวินาม, ความน่าจะเป็น และกฎพื้นฐานที่สำคัญ

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งที่และการวัดการกระจายของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลาง และการกระจายของข้อมูล

5.3 การแจกแจงปกติ ค่ามาตรฐาน, การแจกแจงปกติ และเส้นโค้งปกติ

.

6. แคลคูลัส

6.1 ลำดับและอนุกรม การลู่เข้าของลำดับและอนุกรม

6.2 ลิมิต ลิมิต และความต่อเนื่อง

6.3 อนุพันธ์ อนุพันธ์ และสมบัติของอนุพันธ์ ความชัน, อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ, การประยุกต์

6.4 ปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต, การหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

.

7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

** เน้น 6 บทแรกไว้ ยังไงคะแนนเกินครึ่งแน่นอน จ้า

.

ขอบคุณข้อมูล     :    webythebrain.com/article/math1-frequent-exam-chapter  ,   opendurian.com/news/what_is_7_math

error: Content is protected !!