Press ESC to close

โครงการ ครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปี 2565 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรียนฟรี จบมาบรรจุเลย

โครงการ ครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปี 2565 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรียนฟรี จบมาบรรจุเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการ ครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

“โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูลโครงการ

โครงการ ครูรักษ์ถิ่น โครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล (Protected School หรือ Standalone) และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศ

ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีจิตวิญญาณความเป็นครูได้ เรียนครู จนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ ปีละประมาณ 300 คน จำนวน 5 รุ่น ศึกษาจนจบตามหลักสูตรและได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลระดับตำบลประมาณ 2,000 แห่ง ภายในระยะเวลา 10 ปี จะทำให้มีครูเพียงพอต่อความต้องการ

กสศ. จะทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างน้อย 10 แห่งในลักษณะเครือข่ายร่วมพัฒนาโดยสถาบันจะมีบทบาทในคัดเลือกผู้รับทุนร่วมกับโรงเรียนและผู้แทนชุมชน ให้ได้จำนวนปีละ 300 คน ต่อเนื่อง 5 ปี ตามเกณฑ์การพิจารณาซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านผลการเรียน และด้านทัศนคติ

เป้าหมายของโครงการครูรักษ์ถิ่น

สนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีและรักเป็นครูได้เรียนครูจนจบและกลับไปทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองได้
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล

โดยมีการฝึกสอนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชนที่จะต้องไปทำงานจริงตั้งแต่เป็นนักศึกษามีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสังคมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะสำคัญเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิด ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดการรับสมัคร โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1. สมัครเข้าศึกษา 3 ช่องทาง

สมัครออนไลน์ (www.tcas.cmru.ac.th)      :  18 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564

สมัครทางไปรษณีย์    :  18 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2564

สมัครด้วยตนเอง    :  18 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือก   :    ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

3 การเข้าร่วมกิจกรรมก่อนการคัดเลือก    :    ช่วงวันที่ 4 – 16 มกราคม 2565  **กำหนดวันที่ของการเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

4 การประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน   :   ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565

5 นักเรียนทุนยืนยันสิทธิ์ ใน ทปอ. (myTCAS)     :     7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

.

เอกสารสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา    :       ใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ  !!

รายละเอียด และข้อมูลโครงการ ครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     :      tcas.cmru.ac.th

ข้อมูลโครงการ และระเบียบการ โครงการ ครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ปี 2565     :     เอกสารรับสมัคร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :     tcas.cmru.ac.th/krt

error: Content is protected !!