Press ESC to close

ทุน ครูรักษ์ถิ่น รุ่น 2 ปี 2564 รับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

ทุนครูรักษ์ถิ่น รุ่น 2 ปี 2564 รับสมัคร 15 พ.ค.-15 มิ.ย. 2563

น้องๆ ที่อยาก เรียนครู โอกาสมาถึงแล้วที่จะเรียนฟรี จบแล้วบรรจุเลย กับโครงการครูรักษ์ถิ่น โดย ครูรักษ์ถิ่น เป็นโครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ปีการศึกษา 2564

โดยจะเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุน ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. 2563 – 15 มิ.ย. 2563 และมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกาศต่างๆ 

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร

บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุน ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจบการศึกษาปี 2568
ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร

.

ขอบคุณข้อมูล    :   kruupdate.com

error: Content is protected !!