Press ESC to close

เรียนฟรี จบมาบรรจุเลย โครงการ ครูรักษ์ถิ่น ปี 65 ประกาศสถาบันที่คัดเลือกแล้วจ้า

เรียนฟรี จบมาบรรจุเลย โครงการ ครูรักษ์ถิ่น ปี 65 ประกาศสถาบันที่คัดเลือกแล้วจ้า

ประกาศจาก โครงการที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กลศ. เรื่องรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการ ครูรักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2565 น้องๆ คนไหนที่สนใจ โครงการนี้อยู่ ลองมาเช็คดูกันเลยจ้า ว่ามีสถาบันไหนน่าสนใจบ้าง

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คือ 

โครงการที่มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน (1,500 คน)

2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู กับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทาง

3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน และตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

.

เป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

1. สนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีและรักเป็นครูได้เรียนครูจนจบและกลับไปทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองได้

2. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล โดยมีการฝึกสอนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชนที่จะต้องไปทำงานจริงตั้งแต่เป็นนักศึกษา

3. เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสังคมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน

4. ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะสำคัญเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิด ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น

.

รายละเอียดทุนการศึกษาที่จะได้รับจาก โครงการนี้

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี

2. ค่าที่พัก อัตราไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน

3. ค่าครองชีพ 6,000 บาท/คน/เดือน

4. ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น 2,000 บาท/คน/เดือน

.

คุณสมบัติเบื้องต้น  (อ้างอิงจาก ปี 2564)

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565

3. อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่ถึง 3,000 บาท/คน/เดือน หรือไม่ถึง 36,000 บาท/คน/ปี บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัครตามบัญชีรายชื่อภูมิลำเนา

4. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 2.50

5. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน

6. มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

7. ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

8. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง

.

รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการประถมศึกษา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชาการประถมศึกษา

3. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาการประถมศึกษา

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาการประถมศึกษา

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

.

เอกสารฉบับเต็ม  สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ   :     เอกสาร  !!

ระเบียบการรับสมัคร และข้อมูลการสมัคร โครงการ    :    เอกสาร  !!

กำหนดการ การดำเนินการรับสมัคร

.

 

ครูรักษ์ถิ่น รุ่นสาม ปี 65

กำหนดการรับสมัคร โครงการ ปีการศึกษา 2565

.

ขอบคุณข้อมูล    :  eef.or.th

error: Content is protected !!