Press ESC to close

เอกสารระเบียบการ รับสมัคร โครงการทุน ครูรักษ์ถิ่น ปี 2565

เอกสารระเบียบการ รับสมัคร โครงการทุน ครูรักษ์ถิ่น ปี 2565

มาแล้วกับรายละเอียดและระเบียบการรับสมัครโครงการทุน ครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 ซึ่งโครงการนี้ มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

โครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล (Protected School หรือ Standalone) และเพิ่มโอกาสให้นักเรียนจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนที่สุดร้อยละ 20 แรกของประเทศ

ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีจิตวิญญาณความเป็นครูได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ ปีละประมาณ 300 คน จำนวน 5 รุ่น ศึกษาจนจบตามหลักสูตรและได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลระดับตำบลประมาณ 2,000 แห่ง ภายในระยะเวลา 10 ปี จะทำให้มีครูเพียงพอต่อความต้องการ

วัตถุประสงค์ ของโครงการ

เพื่อผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน (1,500 คน) ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู กับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทางปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน และตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

.

เป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

1. เพื่อสนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีและรักเป็นครูได้เรียนครูจนจบและกลับไปทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองได้

2. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล โดยมีการฝึกสอนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชนที่จะต้องไปทำงานจริงตั้งแต่เป็นนักศึกษา

3. มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสังคมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน

4. ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะสำคัญเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิด ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น

.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เบื้องต้น

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

3. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร

4. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย ไม่ต่ำกว่า 2.50

5. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีความประสงค์จะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน

6. มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

7. ไม่มีความประพฤติที่ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

ครูรักษ์ถิ่น รุ่นสาม ปี 65

กำหนดการ โครงการทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2565

.

กำหนดการรับสมัคร     :      ตามภาพด้านบท หรือ ดูเพิ่มเติม ได้ในระเบียบการ

เอกสารระเบียบการ เพื่อเป็นข้อมูลในการสมัคร     :      เอกสาร   !!

แผ่นพับข้อมูล โครงการ     :      เอกสาร  !!

.

บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุน ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก (ษ์) ถิ่น) จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจบการศึกษาปี 2568

เอกสาร โรงเรียนที่บรรจุได้หลังจบการศึกษา     :       เอกสาร   !!

ทุนการศึกษาที่จะได้รับ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี

2. ค่าที่พัก  ไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน

3. ค่าครองชีพ ไม่เกิน 6,000 บาท/คน/เดือน

4. ค่าตำราและอุปกรณืการเรียน  ไม่เกิน 2,000 บาท/คน/เดือน

.

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่    :      facebook.com/EEFthailand  หรือที่

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 เลขที่ 388

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02- 079 5475

โทรสาร: 02-619-1812

อีเมล: contact@eef.or.th

.

ขอบคุณข้อมูล     :      eef.or.th/fund/teachereef

error: Content is protected !!