Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี วิชาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี วิชาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

สำหรับคนไหนที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศส มาในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรีมาฝากกัน โดยเป็นคอร์สเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (French Language and Culture for Everyday Use) จาก มหาวิทยาลัยบูรพา ใครสนใจไปอ่านรายละเอียดกันเลยจ้า

เกี่ยวกับรายวิชา (About This Course)

รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (French Language and Culture for Everyday Use) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกเสียงตัวอักษรและเครื่องหมายภาษาฝรั่งเศส คำศัพท์ สำนวน รูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐาน พร้อมแทรกเกร็ดน่ารู้ทางวัฒนธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อนำไปสื่อสารขั้นพื้นฐานในระยะเวลาอันรวดเร็วในชีวิตประจำวัน การทำงานหรือการเดินทางท่องเที่ยว ณ กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 :  ตัวอักษร เครื่องหมาย และเสียงในภาษาฝรั่งเศส (Alphabet, signes et sons du français)

1.1 เสียงสระในภาษาฝรั่งเศส

1.2 เสียงพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส

1.3 เสียงกึ่งพยัญชนะในภาษาฝรั่งเศส

1.4 เครื่องหมายในภาษาฝรั่งเศส

.

บทที่ 2 : การทักทาย (Salutations)

2.1 การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ และการกล่าวลา

2.2 สรรพนามประธานและการกระจายกริยากลุ่มที่ 1

.

บทที่ 3  การถามและการให้ข้อมูลส่วนตัว (Demander et donner des informations personnelles)

3.1 การแนะนำตัว

3.2 การถามและการให้ข้อมูลส่วนตัว

3.3 อาชีพและสัญชาติ

.

บทที่ 4 : การพูดถึงความชอบและงานอดิเรก (Parler de ses goûts et loisirs)

4.1 คำนามและคำนำหน้านาม

4.2 ความชอบและรสนิยม

4.3 เวลาว่างและงานอดิเรก

.

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

คำศัพท์ สำนวน ประโยค ภาษาฝรั่งเศสรวมทั้งวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน (Vocabulary expressions and sentences in French and French culture for everyday use)

วัตถุประสงค์ (Learning Objectives)

1. ผู้เรียนสามารถออกเสียงตัวอักษรและเครื่องหมายภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายคำศัพท์ สำนวน และหลักไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

3. ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ สำนวน และหลักไวยากรณ์แต่งประโยคภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานได้

4. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสระดับพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้

.

เกณฑ์การวัดและประเมินผล (Evaluation and Score Criteria)

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อยในแต่ละหน่วยการเรียน (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 60 คะแนน และคะแนนจาก Post-Test เท่ากับ 40 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะถือว่าผ่านและได้รับ Certificate of Completion ออนไลน์ได้

.

ข้อแนะนำสำหรับการเรียน (Learning Advice)

1. ผู้เรียนควรทำกิจกรรมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในรายวิชาให้ครบ

2. ผู้เรียนควรทบทวนความเข้าใจเนื้อหาของแต่ละบทเรียนและทำกิจกรรมตามที่ผู้สอนมอบหมายตลอดจนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนอย่างสม่ำเสมอ

3. ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ข้อละ 2 ครั้งเท่านั้น

.

ทางไปเรียน    :    mooc.buu.ac.th/courses

ระยะเวลาที่เรียนได้     :   วันนี้ – May 31, 2023

ขอบคุณข้อมูล    :     mooc.buu.ac.th

error: Content is protected !!