Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ความรู้ทางด้าน การเกษตร เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ความรู้ทางด้าน การเกษตร เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

เอาใจคนที่สนใจและอยากเรียนรู้ ทางด้าน การเกษตร กันหน่อย โดยในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรื่องของ การทำการเกษตรมาฝากกัน ทั้งปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ และศึกษาต่อ หรือจะนำไปปรับใช้กับสวน หรือไร่ของตัวเอง ก็ได้นะ

สำหรับใคร ที่สนใจและอยากเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ของการทำการเกษตร ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. กระบวนการเลี้ยงปลาและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากปลาและสาหร่าย

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและนวัตกรรมในการเลี้ยงปลาและสาหร่าย การนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาและสาหร่ายมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อการผลิตอาหารในครัวเรือนหรือการสร้างอาชีพ

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :   วันนี้ – 30 กันยายน 2022

.

2. การเลี้ยงผึ้งชันโรง

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

การนำเสนอความสำคัญของผึ้งชันโรง ความหลากหลายของผึ้งชันโรง การเลี้ยงผึ้งชันโรงเชิงอุตสาหกรรม และคุณค่าทางโภชนาการของน้ำผึ้งชันโรงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งชันโรง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนา

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการเลี้ยงผึ้ง

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

3. การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื้อหาที่จะได้เรียน

หลักการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ การสุขาภิบาล และการป้องกันโรคตลอดจนปัญหาที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการเลี้ยงสัตว์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

4. การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงามเช่น สุนัข แมว หนู นก และกระต่าย เป็นต้น โดยศึกษาพันธุ์ การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ กรงและอุปกรณ์การเลี้ยง การให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรค และกฏหมายที่เกี่ยวข้องได้

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการเลี้ยงสัตว์

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

5. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื้อหาที่จะได้เรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การแปรรูปสาหร่ายเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและเพื่อการจำหน่ายได้

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

6. การปลูกพืชเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ระบบการปลูกพืช สรีรวิทยาพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการปลูกพืช

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

7. กระบวนการการผลิตเห็ดและพืชผักตามแนวทางเกษตรปลอดภัย

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื้อหาที่จะได้เรียน

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเห็ดและผักตามหลักการเกษตรปลอดภัย เพื่อผลักดันเข้าสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , ผู้ที่สนใจในด้านการปลูกเห็ด

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี จาก   :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน   :   ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน (Thaimooc)   :    เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :   facebook.com/thaimooc

error: Content is protected !!