Press ESC to close

คู่มือสำหรับนักเรียน TCAS 63 ใครกำลังจะเตรียมเข้ามหาลัย อ่านกันหน่อย

คู่มือสำหรับนักเรียน TCAS 63 ใครกำลังจะเตรียมเข้ามหาลัย อ่านกันหน่อย

สำคัญมาก ถือเป็นคู่มือที่ดีที่เราควรอ่านเลย จะได้ไม่พลาดกำหนดการ รอบต่างๆ สิทธิ์ต่างๆ ของเราใน TCAS63 อยู่ในคู่มือชุดนี้หมดแล้ว คู่มือ TCAS63 ออกโดย ทปอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานตรงในการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดย มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central AdmissionSystem: TCAS) เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบหมายให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ ลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร และป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ทปอ. ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จํานวน 31 แห่ง (ปีการศึกษา 2562 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจํานวน 34 แห่ง) ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดําเนินการตามแนวทางนี้ด้วย โดยยึดหลักการสําคัญของ TCAS มี3 ประการ ดังนี้
1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม จะเข้า
ระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร

 

โหลดเอกสาร คู่มือ TCAS63   :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล   :   ทปอ

 

error: Content is protected !!