Press ESC to close

คู่มือและรูปแบบการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

คู่มือและรูปแบบการรับสมัคร TCAS64 มหาวิทยาลัย มหาสารคาม

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการคือ

(1) นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค

(3)สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮ้าส์เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนแผนการรับเข้าศึกษา ระบบปกติจำนวน 10,107 คน ระบบเทียบเข้า 580 คนและระบบต่อเนื่อง จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 10,727 คน โดยแบ่งการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 5,089 คน

รอบ 2 Quota จำนวน 3,574 คน

รอบ 3 (Admission 1) จำนวน 957 คน และรอบที่ 3 (Admission 2) จำนวน 487 คน

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้เข้าใจก่อนดำเนินการสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคามหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษา
จะได้ใช้โอกาสในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ อย่างสูงสุด

.

เอกสาร คู่มือการรับสมัคร TCAS64 ม.มหาสารคาม     :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.msu.ac.th/?page=7

error: Content is protected !!