Press ESC to close

คู่มือการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบ TCAS64 จาก ทปอ.

คู่มือการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบ TCAS64 จาก ทปอ.

ทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้ออกเอกสาร คู่มือ การรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS64 โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร และปrองกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ทปอ.

ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จํานวน 30 แห่ง (ปีการศึกษา 2563 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจํานวน 35 แห่ง)

ยกเว้น มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดําเนินการตามแนวทางนี้ด้วย โดยยึดหลักการสําคัญของ

TCAS มี 3 ประการ ดังนี้

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค

3. นักเรียนไม่วิ่งรอกสอบ

ในเอกสารชุดนี้  จะแนะนำการยืนยัน และ สละสิทธิ์ สำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย ในแต่ละรอบการสมัคร , กำหนดการเบื้องต้น ของ TCAS64 และวิธีการสมัคร ในรอบที่ 3-4 Admission น้องๆ คนไหนที่กำลังอยู่การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ลองโหลดไปศึกษา ข้อมูลของระบบกันดูนะจ้ะ

.

เอกสารคู่มือ TCAS64   :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :     ทปอ.

error: Content is protected !!