คู่มือการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบ TCAS64 จาก ทปอ.

ทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้ออกเอกสาร คู่มือ การรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS64 โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณาปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา ไม่ให้มีการวิ่งรอกสอบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร และปrองกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน ทปอ.

ได้รับหลักการ โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ โดยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จํานวน 30 แห่ง (ปีการศึกษา 2563 สมาชิกเครือข่าย ทปอ. มีจํานวน 35 แห่ง)

ยกเว้น มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกัน

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ทปอ. มรภ. ทปอ. มทร. และ สออท. ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดําเนินการตามแนวทางนี้ด้วย โดยยึดหลักการสําคัญของ

TCAS มี 3 ประการ ดังนี้

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค

3. นักเรียนไม่วิ่งรอกสอบ

ในเอกสารชุดนี้  จะแนะนำการยืนยัน และ สละสิทธิ์ สำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย ในแต่ละรอบการสมัคร , กำหนดการเบื้องต้น ของ TCAS64 และวิธีการสมัคร ในรอบที่ 3-4 Admission น้องๆ คนไหนที่กำลังอยู่การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ลองโหลดไปศึกษา ข้อมูลของระบบกันดูนะจ้ะ

.

เอกสารคู่มือ TCAS64   :     เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :     ทปอ.