Press ESC to close

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

ทาง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้ออกประกาศ รูปแบบและจำนวนข้อสอบวิชาสามัญ ประจําปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบของข้อสอบ

1. แบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

2. แบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข

วิชาที่สอบ

ภาษาไทย  จำนวน  50 ข้อ

สังคมศึกษา จำนวน  50 ข้อ

อังกฤษ จำนวน  80 ข้อ

คณิตศาสตร์ (1) จำนวน  30 ข้อ

ฟิสิกส์ จำนวน  30 ข้อ

เคมี จำนวน  45 ข้อ

ชีววิทยา จำนวน  50 ข้อ

เวลาสอบ

ทุกวิชาใช้เวลาในการทำข้อสอบ  90 นาที

.

เอกสารเพิ่มเติม     :     ลิงก์พาไป !!

ขอบคุณข้อมูล   :     niets.or.th

error: Content is protected !!