Press ESC to close

เกณฑ์การรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ปี 2565

เกณฑ์การรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ปี 2565

ประกาศจาก คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมี่รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ในวันที่สมัคร

2. สัญชาติไทย

3. ไม่อยู่ในสมณเพศ นักบวช

4. มีคุณสมบัติ ที่จะสามารถปฏิบัติเข้ารับราชการในสัญญาผูกพันธ์ได้เป็นระยะเวลา 3 ปี

5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

.

คุณสมบัติเฉพาะ ของผู้สมัคร (ระบบใดระบบหนึ่ง )

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. สำหรับการศึกษา Grade 12  แบบอเมริกัน หรือ Year 13 แบบอังกฤษ

.

การพิจารณาคัดเลือก

1. เกรดเฉลี่ย หรือผลสอบ วัดระดับ (ดูรายละเอียดได้ในระเบียบการ)

2. ต้องมีผลสอบ BMAT

3. มีผลสอบ IELTS 3.0 หรือ TOEFL iBT มากกว่า หรือเท่ากับ 100 คะแนน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

4. ผู้สมัครที่ไม่ได้ถือสัญชาติ ไทย ต้องสอบ CU-TFL ด้วย

5. ต้องมี Portfolio 10 -20 หน้า เพื่อใช้การพิจารณา ด้วย (รายละเอียด ดูในระเบียบการ)

6. สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

.

ระเบียบการรับสมัคร     :       เอกสารระเบียบการ  !!

ขอบคุณข้อมูล     :     facebook.com/MDPH.CRA

error: Content is protected !!