Press ESC to close

จุฬา ประกาศจำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ปี 63

จุฬา ประกาศจำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ปี 63

จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากที่ได้ประกาศกำหนดการรับสมัคร ประจำปี 2563 มาในคราวนี้ก็ได้ประกาศ จำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2563 และโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ ในรอบที่ 1 Portfolio โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ ดังนี้

1. โครงการรับนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน

2. โครงการรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ

3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ.และ วมว.) และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

4. โครงการรับนักเรียนความสามารถพิเศษ

5. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)  เป็นต้น

 

รายละเอียดโครงการและการรับสมัคร เพิ่มเติม      :     เอกสาร !!

 

ขอบคุณข้อมูล   :    admissions.chula.ac.th

 

error: Content is protected !!