Press ESC to close

จุฬา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ปี 2563

จุฬา หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ปี 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัคร ในหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2563 และไม่เข้าร่วม TCAS

โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จากทันตแพทยสภาร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
2. GPAX 2.00 ขึ้นไป
3. อายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

เกณฑ์การพิจารณา

1. สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป (วิทยาศาสตร์สุขภาพ ความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรม ภาษาไทย-คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน)

2. สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร  :  15 ก.ค. – 31 ส.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  :    07 ก.ย. 63

สอบคัดเลือก   :   09 ก.ย. 63

สอบสัมภาษณ์   :    09 ก.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   :    14 ก.ย. 63

ระเบียบการรับสมัคร      :       เอกสารรรับสมัคร   !!

เว็บไซต์รับสมัคร       :      เว็บไซต์  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :    chula.ac.th

error: Content is protected !!