Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬา ปี 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบโควตา แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬา ปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

3. กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

6. ไม่เคยเป็นผู้กระทำผิดต้องโทษ

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบสมัคร โดยกรอกทางอินเตอร์เน็ต โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกดังนี้

โครงการที่สมัคร และ เลขที่บัตรประชาชน ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ที่อยู่ ชื่อบิดามารดา

ประวัติการศึกษา ประกอบด้วย ประวัติการศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย ชื่อโรงเรียน จังหวัด การโยกย้ายภูมิลำเนาของผู้สมัคร การโยกย้ายภูมิลำเนาบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฏหมายความประสงค์ในการเลือก/ไม่เลือก เข้ารับการคัดเลือกและปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาในโควตาของจังหวัดนอกภูมิลำเนา

.

รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    1 – 15 มีนาคม 2566

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.md.chula.ac.th/documents.html

error: Content is protected !!