Press ESC to close

กำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา จุฬาฯ ประจำปี 2563

กำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา จุฬาฯ ประจำปี 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ผ่านระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร 

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

โครงการนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

โครงการนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์

โครงการนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

โครงการนักเรียนในโครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

โครงการนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

โครงการนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

โครงการนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการนักเรียนทุนเอราวัณ

โครงการนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท) โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบทโดยความเห็นชอบ จากกระทรวงสาธารณสุข

 

รายละเอียดการรับสมัคร     :     เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :    admissions.chula.ac.th/tcas2

error: Content is protected !!