Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio จุฬา ปีการศึกษา 2566

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio จุฬา ปีการศึกษา 2566

จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศระเบียบการรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการต่างๆ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

1. นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการและโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6

.

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6

.

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6333-6

.

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-1721

.

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละคร เพื่อศึกษาในหลักสูตรอักษศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร โทร. 02-218-4802, 02-218-4804

.

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-4817

.

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โทร. 02-218-4875

.

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

8.1 โครงการรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีพิเศษและโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

8.2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-218-5009

.

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

9.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โทร. 02-218-4371

9.2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โทร. 02-218-4425

9.3 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม โทร. 02-218-4406

.

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-4441 , 02-218-4481

.

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-4499

.

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0-2218-5968 อีเมล academicaffairs@cbs.chula.ac.th

.

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97 ต่อ 8144

.

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณะครุศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97 ต่อ 8143

.

15. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97 ต่อ 8143

.

16. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาจีนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน คณะครุศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565-97 ต่อ 8143

.

17. การรับคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565 ต่อ 8141

.

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาใน หลักสูตรครุศาสตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565 ต่อ 4121

.

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565 ต่อ 4121

.

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูต้นแบบเข้าศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2561 ต่อ 5601

.

21. การรับนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านจิตอาสาเพื่อบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพื่อเข้าศึกษาใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอก การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ โทร. 02-218-2565 ต่อ 7200

.

22. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักสื่อมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อคณะนิเทศศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 02-218-2168 อีเมล md.nitadecu@gmail.com

.

23. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวาทนิเทศรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านวาทศาสตร์ และการสื่อสารของมนุษย์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาทนิเทศ ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ อีเมล speechpa.commartschula@gmail.com

.

24. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถด้านสื่อสาร การแสดงสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชาวาทวิทยาและการสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ อีเมล speechpa.commartschula@gmail.com

.

25. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการ CU Film Student เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะนิเทศศาสตร์ โทร. 02-218-2205 อีเมล nitadechula.film@gmail.com

.

26. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

26.1 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์

26.2 โครงการการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

26.3 โครงการการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 02-218-9770 อีเมล academic.cuvet@gmail.com

.

27. การรับสมัครคัดนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 02-218-8652 อีเมล wannawat.p@chula.ac.th , kanravee.b@chula.ac.th

.

28. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาใน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

28.1 สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

28.2 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 02-218-8450 อีเมล registrar@pharm.chula.ac.th

.

29. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร 02-218-4568

.

30. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร โทร. 02-218-1520 อีเมล praew.c@chula.ac.th

.

31. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 02-218-1084 อีเมล navaporn.w@chula.ac.th

.

32. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ โทร. 02-218-1570 อีเมล radtech@chula.ac.th

.

33. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะจิตวิทยา โทร. 02-218-1312 อีเมล chootima.h@chula.ac.th

.

34. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 02-218-6254 อีเมล suthinee.r@chula.ac.th

.

35. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โทร. 02-218-1412 อีเมล taksina.s@chula.ac.th

.

36. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร โทร. 02-218-1209 อีเมล cusar@chula.ac.th

.

37. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)

37.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

37.2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

37.3 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

37.4 คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา

37.5 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7048 อีเมล studentaffair.cu@gmail.com

.

38. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7048 อีเมล studenaffair.cu@gmail.com

.

39. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะ ระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

39.1 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

39.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

39.3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

39.4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีไทย

39.5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เครื่องมือเอกดนตรีสากล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ สำนักบริหารกิจการนิสิต โทร. 02-218-7050 อีเมล studentaffair.cu@gmail.com , prach.a@chula.ac.th

การรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 02-218-9770 อีเมล academic.cuvet@gmail.com

.

ระเบียบการรับสมัคร แต่ละโครงการ   :    admissions.chula.ac.th

กำหนดการรับสมัคร    :    4 – 14 พฤศจิกายน 2565

ขอบคุณข้อมูล     :    admissions.chula.ac.th/tcas

error: Content is protected !!